ayarsizpaylasim

Çevre


 

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

 

a) Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapmak veya yaptırmak,

 

b) Kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

 

c) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili mahallinde her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek,

 

ç) Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmesini sağlamak,

 

d) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin olarak belirlenen hedef ve politikaların uygulanmasını sağlamak,

 

e) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklerle, kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

f) Mahallinde su kaynaklarının kalite sınıflarını belirlemek, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımların sağlanması çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

 

g) Su kaynakları için mahallinde koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 

ğ) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri denetlemek,

 

h) Mahalli çevre kurulu çalışmalarını yönlendirmek ve alınan kararların kontrol ve uygulamasını sağlamak,

 

ı) Renk ve koku kirliliği konularında kriter ve standardı olmayıp çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak,

 

i) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

 

k) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

 

l) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.


Bugün 43483 ziyaretçi (118372 klik) kişi burdaydı!


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol